CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel altı ayrı bakana Sakarya nın sorunları ile ilg ili olarak sorular sorarak yazılı cevap istedi.
6 BAKANLIĞA SORDU ¦ 4 ÖNEMLİ SORU CHP Bursa Milletvekili Ke mal Demirel, Sakarya'nın ye teri kadar hizmet alamadığı nı belirterek, Bayındırlık ve İskan, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, İçişle ri, ve Sağlık Bakanlan'na 6 önemli soru sordu. Milletve kili Demirel, 6 bakandan Sa karya için tespit ettiği soru lanna yazılı olarak cevap vermelerini istedi.
CHPli Kemal Demirel, ilgili altı ba kanlığa şu sorulan yöneltti.: Sakarya İli'nde Bakanlığınızla ilgili kuruluşla rmıza yönelik olarak, 2006-2007 yılın da ne tür yatırımlarınız olmuştur? Bu yatırımlar içm ayrılmış olan ödenek miktarı ne kadardır? Ayrılan ödenekle rin ne kadarlık bölümü kullanılmıştır?
Belirtilen sûre içerisinde tamamlan ması planlandığı halde, tamamlanma mış olan projelerin tamamlanamama nedenleri nelerdir?